Psykologspesialist Terje Jøraas
Avtalespesialist, Helse Sør-Øst
Gruppeterapi/kurs
​Mange av de livsproblemene vi kan stå ovenfor kan ha rot i mellommenneskelige forhold eller få konsekvenser for disse. Ofte vil opplevelse av depresjon, angst, lavt selvbilde, skam, m.v., være ledsaget av opplevelse av å ikke strekke til i forhold til andre. Gruppeterapi kan være et godt alternativ til individualterapi på den måten at nettopp det relasjonelle – vårt forhold til andre mennesker – blir så mye tydeligere.

Gruppeterapi kan være en god anledning til å bli klar over de mønstre vår arferd ovenfor andre tar, og eventuelt gi grunnlag for å korrigere disse sammen med andre. Deltakere kan oppleve at det kan være lettere å generalisere - overføre det som læres - til situasjoner utenfor terapeutens kontor når læringen skjer sammen med andre. Noen vil oppleve det å åpne seg opp, tørre å gjøre seg sårbar, og få aksept for dette, som en positiv erfaring. Noen vil kunne oppleve at det å møte andre i samme situasjon som en selv gjør at en føler seg mindre alene, samt gjennom det å observere hvordan problematikken manifesterer seg hos andre få større forståelse for sin egen. Andre vil kanskje kunne benytte dynamikken i gruppen til å eksperimentere med opplevelsen av seg selv i forhold til andre.

Mange har forestillinger om gruppeterapi som en slags "tvangssosialisering". Dette er ikke tilfelle. Det er ingen som presses til å si noe, åpne seg, eller på andre måter gå utover det man selv i situasjonen føler man kan stå inne for.

Grupper i regi av u.t. vil i første gang bestå av psykoedukative kurs i depresjonsmestring og belastningsmestring.

​Kriterier for inntak i spesialisthelsetjensten må foreligge i form av henvisning fra lege og vurdering av egnethet av u.t. i forkant. Oppstart kurs vil bli annonsert når aktuelt.